Projektová asistence

Naše služby pokrývají celý projektový cyklus, tj. od fáze definice projektu a vyhledání vhodného dotačního titulu, přes zpracování projektové žádosti, včetně příloh a jejich tisku, administrace, organizace zadávacích řízení a monitoringu realizace projektu, až po podání závěrečné zprávy a vyúčtování. Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou, administrací a realizací projektů z programů OPPI, OPLZZ, TAČR, či s programy MŠMT zaměřené na VaV.

Nabízené služby:

  • Vyhledání vhodného programu pro podporu konkrétního podnikatelského záměru
  • Prověření, zda jsou splněny všechny předpoklady pro získání podpory
  • Formulace projektového záměru ve shodě s cíli dotačního programu
  • Koordinace přípravy projektové žádosti, včetně příloh
  • Kompletní zpracování projektové žádosti a příloh (projektu, finančního plánu, studie proveditelnosti, cost benefit analýzy…)
  • Pomoc při provádění administrativy projektu v době jeho realizace (výběrová řízení, monitorovací zprávy, vedení evidence…)