„ODPAD ZDROJEM neboli uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR“

Cirkulární ekonomika se stala jednou z hlavních priorit Evropské Unie a nosným tématem v rámci udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Principem cirkulární ekonomiky je teze, že odpad se stává zdrojem pro další činnosti, a tím se minimalizuje spotřeba dalších cenných zdrojů. Tento princip se pomalu dostává do povědomí občanské společnosti i v České republice, ale skutečně málokdo si dokáže představit, co konkrétně znamená, a především jak tento princip uplatnit v praxi.
 
V rámci projektu bude v České republice pilotně odzkoušena metoda tzv. „Circular City Scan“, jejímž autorem je prestižní holandská organizace „Circular Economy Amsterdam“. Jedná se o výzkum materiálových toků, do jehož řešení budou zapojeny expertní skupiny i široká veřejnost. Tato metoda již byla úspěšně aplikována napříč EU (Skotsko, Holandsko, Itálie, Španělsko aj.) a prokazatelně vede k posílení konkurenceschopnosti daného regionu a vytvoření fungujících vazeb mezi firmami, veřejnou správou, výzkumnými organizacemi a dalšími stakeholdery.
 
Pro toto pilotní odzkoušení bylo vybráno město Praha, které vyjádřilo velký zájem se tohoto pilotního projektu účastnit. V budoucnu však plánujeme rozšíření tohoto konceptu i do dalších měst ČR, což je akcentováno především Úřadem vlády ČR, který je hlavním aplikačním garantem projektu.
 
Výstupem „Circular City Scan“ bude akční plán s konkrétními aktivitami. Ty budou realizovány prostřednictvím nově vzniklého Cirkulárního městského HUBu, který vznikne v Praze a stane se centrem pro šíření znalostí, dobré praxe a dalších výzkumných a osvětových aktivit. Prostřednictvím expertních kulatých stolů, panelových debat, seminářů či workshopů dojde k mezioborovému propojení mezi jednotlivými klíčovými tématy proměny ekonomiky směrem k nízkouhlíkové, s nižšími nároky na spotřebu energie a lepším materiálovým využitím surovin.
 
Důležitou součástí projektu bude také sestavování pozičních materiálů a případových studií (pro odborné cílové skupiny), informačních materiálů (pro laickou veřejnost) a informačních grafik (pro sociální sítě a média). Veškeré výstupy projektu budou volně přístupné tzv. “open source” s cílem jejich maximálního rozšíření mezi širokou veřejnost. Jsme přesvědčeni, že výstupy projektu přispějí především ke zvýšení kvality života společnosti, k podpoře udržitelného životního prostředí, ale také k posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky.

logo_TACR_zakl-(1).png 

Projekt „ODPAD ZDROJEM neboli uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR“ je řešen s finanční podporou TA ČR.