„Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku – Dlouhodobá koncepce pro přechod na oběhové hospodářství“

Cirkulární ekonomika (CE) je komplexní přístup k nastavení současného systému tak, aby přírodní zdroje byly využity do jejich maxima a nedocházelo k jejich zbytečnému plýtvání. Opětovným využíváním zdrojů v rámci všech oblastí systému je totiž možné dosáhnout pozitivních dopadů na životní prostředí či multiplikovat jejich ekonomickou hodnotu.
 
Ekonomický potenciál i bariéry rozvoje cirkulární ekonomiky v zemích Evropské unie mapuje již řada studií. V České republice však dosud nejsou podobné analýzy dostupné. Přitom základním stavebním kamenem pro efektivní přechod na CE je důkladný přehled o místních prioritních sektorech, problémech, hlavních zainteresovaných stranách a ekonomických a environmentálních dopadech a příležitostech. Cílem projektu je řešit tento deficit a připravit sadu podkladových studií k potenciálu CE v České republice na základě multidisciplinárního přístupu.
 
V rámci projektu propojíme analýzu současného fungování celého systému v České republice s vytvořením možných scénářů při aplikaci principů CE. Navíc díky unikátní kombinaci výzkumných metod zhodnotíme dopady sociální, ekonomické i environmentální. Díky jedinečné kombinaci nejlepších dostupných metod v daných oblastech výzkumu vytvoříme nový a komplexní multidisciplinární vědecký přístup k aktuálnímu tématu, kterým je pro Českou republiku cirkulární ekonomika.
 
Netradiční propojení těchto metod, zainteresovaných aktérů a uplatněním holistického přístupu k hodnocení dopadů nových trendů bude klíčový faktor úspěchu pro aplikaci těchto trendů ve společnosti, tak aby byly multiplikovány pozitivní dopady CE do ekonomické, environmentální i sociální oblasti. Jednotlivé kroky výzkumu v závěru vytvoří komplexní společenskovědní základnu informací pro rozvoj tématu CE v České republice. Příslušní stakeholdeři se tak budou moci opírat o aktuální data a vhodné postupy, které jsou relevantní v regionu České republiky.
 
Analýza ekonomických a environmentálních přínosů CE pro státy, města i regiony se stala v EU běžnou praxí. Na jejich základě zpravidla vznikají velmi úspěšné národní strategické plány a koncepce.


logo_TACR_zakl-(1).png

Projekt „ODPAD ZDROJEM neboli uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

www.tacr.cz