Partneři

VTP Brno, a.s.

www.titc-vtp.cz

TITC Technology Innovation Transfer Chamber je nově vznikající vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor v Brně, realizovaný jako jeden z hlavních projektů Krajské hospodářské komory jižní Moravy ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. Nabídka prostor k zasídlení je primárně určena pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty.

Vysoké učení technické v Brně

www.vutbr.cz

Nejstarší brněnská vysoká škola (založena 1899). Je považována za jednu z elitních evropských technických a výzkumných univerzit. V roce 2009 získala prestižní ocenění ECTS a DS Label. Dlouhodobě se umísťuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities.

Masarykova univerzita

www.muni.cz

je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Mendelova univerzita v Brně

www.mendelu.cz

je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav. Počet studujících na univerzitě v současné době dosahuje čísla 10 654 studentů, z toho je 585 studentů zahraničních. Trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně jsou věda a výzkum.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

www.czechinvest.org

je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

Technologické centrum AV ČR

www.tc.cz

Technologické centrum Akademie věd České republiky vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob. TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti vědy, technologií a inovací. Je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích.

CzechGlobe v.v.i.

www.czechglobe.cz

Centrum výzkumu globální změny je jedním ze dvou vědeckých ústavů Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Centrum CzechGlobe vzniklo v Brně v lednu 2011. Svou činností navazuje na téměř dvacetiletou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin, která se realizovala na Ústavu systémové biologie a ekologie v rámci Rámcových programů Evropské unie již od počátku 90. let.

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

www.vups.cz

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) je moderní organizací s více než stoletou tradicí. Na komerční bázi poskytuje vysoce kvalifikované servisní analytické, technologické a poradenské služby nejen pivovarům a sladovnám v České republice, ale i dalším subjektům zejména v nápojovém a potravinářském průmyslu. Hlavní činností ústavu je však výzkum a vývoj (VaV). VÚPS totiž není jen špičkovou "servisní laboratoří či technologickou zkušebnou", ale podílí se v široké míře na řešení státních a privátních úkolů zejména z oblasti aplikovaného výzkumu.

Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

www.cdv.cz

je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Kania Sedlák Smola, patentová a známková kancelář

www.kaniasedlaksmola.cz

Patentová a známková kancelář byla založena v roce 1991. V současné době má 11 členů, z toho 7 patentových zástupců a z nich 5 evropských patentových zástupců. Kancelář se pyšní i prvním českým patentovým zástupcem, který se stal evropským zástupcem na základě úspěšného složení evropské kvalifikační zkoušky u Evropského patentového úřadu v Mnichově. Kancelář pokrývá kvalifikací našich patentových zástupců všechny technické obory.