Poslední výzvy z OPPI začátkem listopadu

rádi bychom Vás informovali, že v nejbližších týdnech budou vyhlášeny poslední výzev v rámci operačního programu OPPI. S největší pravděpodobností se bude jednat o výzvy do programů Rozvoj, Inovace a ICT a strategické služby. 

Níže uvádíme stručné informace k programům Rozvoj a Inovace. Jedná se o dotační tituly, které by pro Vaši firmu mohly být zajímavé (uvedené podmínky jsou platné pro poslední vyhlášené výzvy). Programy ICT a strategické služby jsou úzce zaměřené dotační programy pro podniky, které chtějí vyvíjet vlastní softwarová řešení nebo tzv. centra strategických služeb.
 
Podmínky výše uvedených výzev budou pravděpodobně známy až na začátku listopadu 2013, kdy se předpokládá zahájení příjmu registračních žádostí. Pokud zvažujete využít některou z dotačních možností, můžete nás nezávazně kontaktovat. Poradíme Vám a posoudíme Váš projektový záměr, případně jsme Vám schopni pomoci připravit podklady pro zpracování registrační žádosti.


Program ROZVOJ napomáhá dotacemi do moderního technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků.
 
Podporované aktivity: pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů
 
Způsobilý žadatel: malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období, působí především ve zpracovatelském průmyslu a jeho projektový záměr je realizován v regionech se soustředěnou podporou státu (s největší pravděpodobností bude seznam regionů ve srovnání s předchozí výzvou rozšířen o další lokality)
 
Výše dotace: dotace v rozmezí  1 – 20 mil. Kč, 40% ze způsobilých výdajů pro malé podniky a 30% ze způsobilých výdajů pro střední podniky
 
Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu, náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení
 
 
Program INOVACE pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces (z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena).
 
Podporované aktivity:
  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu)
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)
Způsobilý žadatel: malý, střední podnik i velký podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období a působí především ve zpracovatelském průmyslu .
 
Výše dotace: dle velikosti podniku - u malých a středních podniků 50%, u velkých podniků 40% ze způsobilých výdajů
 
Způsobilé výdaje:
  • dlouhodobý hmotný majetek – např. stroje a zařízení, hardware a sítě, novostavby (pouze pro MSP), technické zhodnocení staveb (% omezeny)
  • dlouhodobý nehmotný majetek – software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
  • provozní náklady (pouze pro MSP) – služby poradců a expertů, zvláštní školení, mzdy a pojistné

Přílohy ke stažení pro účastníky

Přílohy ke stažení jsou dostupné pouze po přihlášení